Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
12. 4. 2017
Aktualizovaná témata bakalářských prací pro akademický rok 2017/2018

autor: Břežný Michal
6. 4. 2017
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2017

autor: Miklín Jan
21. 3. 2017
Témata bakalářských prací pro rok 2017

autor: Kapustová Veronika
12. 2. 2017
Zrušení konzultačních hodin 13.2.2017

Starší příspěvky...

Katedra | Personální složení | RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.
Václav Škarpich
RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.
odborné zaměření:

fluviální geomorfologie, vodní hospodářství, hydrologie
e-mail:vaclav.skarpich@osu.cz
konzultační hodiny:po předchozí domluvě emailem
kancelář:L210

12. 4. 2017
Aktualizovaná témata bakalářských prací pro akademický rok 2017/2018

 

1. Fluviálně geomorfologické mapování vybraného subpovodí Vsetínské Bečvy – např. Kychová (Javorníky), Lušová (Vsetínské vrchy), Pulčínský potok (Javorníky), Provazný potok (Javorníky), atd. (terénní výzkum, předpokládají se základní znalosti ArcGIS)

 • rešerše problematiky,
 • terénní výzkum a sběr dat,
 • fluviálně geomorfologické mapování akumulačních a erozních forem, říčního dřeva a antropogenního impaktu v korytě vodního toku a přilehlé říční nivě,
 • hodnocení hydromorfologického stavu koryta a říční nivy,
 • vyhodnocení výsledků fluviálně-geomorfologického mapování v souvislosti se stavem koryta a říční nivy.

 

2. Makrogranulometrická analýza korytových sedimentů vybraného přítoku Vsetínské Bečvy – např. Lušová (Vsetínské vrchy), Pulčínský potok (Javorníky), Provazný potok (Javorníky) (terénní výzkum a analýza dat)

 • terénní výzkum a sběr dat,
 • makrogranulometrická analýza dnových sedimentů v podélném průběhu vodního toku náhodným odběrem klastů,
 • mapování potenciálních zdrojnic (nátrže, skalní podloží),
 • interpretace výsledků makrogranulometrické analýzy v závislosti na lokální geometrii koryta a zdrojnicích.

 

3. Morfologické a granulometrické parametry soutokových úseků vodních toků: příkladová studie na štěrkonosných řekách např. Vsetínské a Rožnovské Bečvy, Bečvy a Juhyně (terénní výzkum a analýza dat)

 • rešerše existující literatury vztahující se k problematice soutokové hydrodynamické zóny (SHZ),
 • podrobné zaměření příčných profilů koryt soutokové hydrodynamické zóny,
 • analýza granulometrických poměrů štěrkových akumulací,
 • analýza transportních poměrů pomocí BAGS (extenze MS Excel),
 • syntéza získaných poznatků s diskuze s prováděnými výzkumy vztahující se k dané problematice.

 

4. Inventarizace příčných staveb v korytě Vsetínské Bečvy nebo Inventarizace příčných staveb v korytě Rožnovské Bečvy (terénní výzkum, rešerše archivních dat a literatury)

 • historická analýza výskytu příčných staveb v korytě,
 • inventarizační průzkum současného výskytu příčných staveb v korytě,
 • tvorba databáze.

 

5. Analýza podélných profilů vodních toků v návaznosti na litologické podmínky – příkladová studie na přítocích Rožnovské Bečvy (terénní výzkum a analýza dat)

 • rešerše problematiky podélných profilů, spádové křivky vodního toku,
 • zaměření podélných profilů a generování podélných profilů vybraných vodních toků z podkladových dat DMT,
 • hodnocení litologických podmínek v podloží vybraných vodních toků,
 • analýza výsledků.

 

6. Časoprostorová analýza úseku řeky Bečvy v ř. km 0,0 až 40,0 (terénní výzkum, analýza archivních dat a rešerše literatury, předpokládají se základní znalosti ArcGIS)

 • rešerše existující literatury vztahující se k problematice erozně-akumulačních procesů koryt vodních toků
 • historická analýza antropogenního impaktu na koryto řeky Bečvy
 • analýza půdorysných změn koryta řeky Bečvy
 • syntéza získaných poznatků a diskuze s prováděnými výzkumy vztahující se k dané problematice

 

7. Vlastní téma z oblasti fluviální geomorfologie, vodního hospodářství nebo hydrologie

 

 

 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 17. 11. 2012): 13908