Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Ruman Stanislav
17. 10. 2017
Zrušení konzultačních hodin 17.10.2017

autor: Galia Tomáš
11. 10. 2017
Nepřítomnost na katedře

autor: Tichavský Radek
24. 9. 2017
Nepřítomnost na katedře

autor: Miklín Jan
21. 9. 2017
Nepřítomnost na katedře

Starší příspěvky...

Katedra | Personální složení | RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Tomáš Galia
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
odborné zaměření:

fluviální geomorfologie, modelování transportu sedimentů, hydrologie
e-mail:tomas.galia@osu.cz
konzultační hodiny:ZS: Pondělí 14:15-16:00, jinak dle domluvy.
kancelář:L210

11. 10. 2017
Nepřítomnost na katedře

Z důvodu zahraniční pracovní cesty nebudu v týdnu 23.-27.10. přítomen na katedře. Odpadá výuka MERTS a HYDRQ, výuka ostatních předmětů proběhne dle rozvrhu. Odpadaji rovněž konzultační hodiny - můžete využít konzultačních hodin v pondělky 16.10. a 30.10., případně se domluvíme mailem.

RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.

 

Témata diplomových prací pro akademický rok 2017/2018

1) Poproudový vývoj zrnitostních parametrů vybraných přítoků Odry
-  metodika měření zrnitostních parametrů pro vybrané dva štěrkonosné toky (na výběr Jičínka, Lubina, Ondřejnice, Ostravice)  je poměrně jednoduchá - spočívá v měření velikosti největších klastů na štěrkových lavicích a fotogranulometrické analýze  těchto lavic (cca 20-30 lokalit/tok) 
- v místě měření je nutno také změřit šířku a sklon koryta (jednoduchými metodami)
- výstupem práce je detailní analýza a interpretace získaných dat zahrnující mimo popis příčin lokálního zjemňování/hrubnutí  sedimentů také porovnání obou zkoumaných toků  
 
 
2) Modelování morfologických změn vybraného úseku vodního toku 
- detailní zaměření digitálního modelu terénu (případně aplikace již zaměřených dat)  
- následné modelování dynamiky vybraného korytového úseku ve vybraném 2D modelu (např. iRIC, Iber) pro různé scénáře (např.  jednotlivé N-leté průtoky, různý přísun sedimentů)
- konkrétně lze modelování provádět na jednom z území: 1) revitalizovaném úseku Bílovky, 2) revitalizovaném úseku Kněhyně,  3) revitalizovaném úseku Sedlnice, 4) akumulačním úseku Černé Ostravice, 5) hrazeném úseku Bystrého potoka (okr. Frýdek- Místek) 6) vlastní návrh. 
- zaměření alespoň dílčích příčných profilů je nutné provést již na podzim 2017 vzhledem k alespoň hrubé kalibraci modelu. 
 
 
3) Analýza geometrických parametrů koryt v návaznosti na parametry povodí v české části flyšových Karpat
- práce představuje komplexní analýzu vztahů mezi šířkami, hloubkami a sklony bystřinných a říčních koryt vzhledem k rozloze  povodí, srážkovému režimu, krajinnému pokryvu atd. 
- předpokládá se terénní měření/stanovení těchto parametrů v blízkosti vodoměrných stanic ČHMÚ/Podniku povodí Odry/Moravy a  jejích následné statistické zhodnocení k výše uvedenému.
 
 
4) Parametry říčního dřeva v pramenných tocích... 
- Měření kvantitativních a kvalitativních parametrů (délka, tloušťka, orientace, stupeň rozkladu, typ stabilizace...)  říčního dřeva v alespoň 30 korytových úsecích (délka úseku cca 100 m+-) pramenných toků na vybraném území (např.  Moravskoslezské Beskydy, Hrubý nebo Nízký Jeseník, CHKO Poodří...) 
- zároveň se měří i vybrané parametry korytového úseku (šířka, hloubka, sklon, šířka údolního dna, sklon přilehlých svahů,  typ okolního porostu, sedimenty)
- hlavním cílem práce je postihnout závislosti množství a parametrů říčního dřeva na charakteristice korytových úseků   
 
 
5) Dynamika říčního dřeva a sedimentů v PR Mazácký Grúnik 
- opakované zaměřování již označených 40 kusů říčního dřeva a sledování pohybu již pit-tagy označených klastů ve 100m úseku  pramenného toku 
- kvantifikace veškeré dřevní hmoty v tomto úseku 
- tvorba detailní fluviálně-geomorfologické mapy tohoto úseku
- vzhledem k charakteru práce je nutný aktivní přístup (první etapa zaměření již během listopadu 2017, další listopad 2018 +  po případné povodňové události) 
- možno doplnit o další vlastní monitoring (označení jemného dřeva, sledování dynamiky dřevního nápěchu metodou SfM  nacházejícího se pod sledovaným úsekem).   
 
 
6) Fluviálně-geomorfologické zhodnocení pstruhového trdliště 
- Správa CHKO Beskydy ve spolupráci s Lesy České republiky vytvořila na krátkém úseku Čeladenky "umělá" trdliště pro pstruha  obecného f. potoční navezením štěrkového materiálu a zvýšením heterogenity stanoviště
- práce spočívá v tvorbě podrobné fluviálně-geomorfologické mapy tohoto trdliště (vč. geodetického zaměření) a stanovení zrnitosti korytových  sedimentů Wolmanovou metodou (ruční měření 100-400 klastů); nutno ale provést již během podzimu 2017!
- zhodnocení stejně dlouhého úseku nad tímto trdlištěm stejným způsobem (podrobné mapování + granulometrie)
- opakované mapování a měření zrnitosti na podzim 2018 (nebo po případné povodňové události v průběhu roku 2018) na dvou  výše zmíněných lokalitách 
- výsledkem práce tak bude a) kvalitativní a kvantitativní popis morfologických a sedimentologických rozdílů mezi trdlištěm  a úsekem toku mimo trdliště, b) zhodnocení roční morfodynamiky těchto dvou úseků a c) volitelně také porovnání abundance,  biomasy a délkové struktury ryb na zkoumaných lokalitách 
- možnost aktivní spolupráce s CHKO Beskydy (např. poskytnutí dat o výskytu ryb v trdlištích, managementová opatření...)
 
 
7) Samozřejmě je možno navrhnout vlastní zajímavé téma z oboru fluviální geomorfologie, modelování erozních a transportních  procesů nebo hydrologie (například pokračovat poznatcích vlastní bakalářské práce). 
 

 

 
HYDRQ - zadání prezentací a povodí pdf HYDRQ - zadání prezentací a povodí  
210 kB
HYDRQ - skripta zip Skripta ke stažení: Hydrologie-cvičení  
3.53 MB
HYDRX - obsah přednášek pdf HYDRX - obsah přednášek  
337 kB
MERTS - zkouškové okruhy pdf MERTS - zkouškové okruhy  
223 kB
MERTS - zadání BAGS zip MERTS - zadání BAGS  
24 kB
FLUG1 - legenda FG mapa pdf FLUG1 - legenda FG mapa  
5.3 MB

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 27. 9. 2012): 16379